Vietinbank Điện Bàn Quảng Nam

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Điện Bàn.

Chi nhánh Vietinbank ở Điện Bàn Quảng Nam

Vietinbank PGD Điện Nam Điện Ngoc